KRYTERIA USTALANIA OCEN ZACHOWANIA
/
na podstawie statutu szkoły/

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Oceny z zachowania bieżące, śródroczne, roczne, końcowe wyrażane są według następujących skali: 
zachowanie / skrót literowy
wzorowe            wz
bardzo dobre     bdb
dobre                 db
poprawne           pop
nieodpowiednie   ndp 
naganne              ng

3. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen z zachowania:

1) Zachowanie ocenia się jako wzorowe, gdy uczeń:
a) jest wzorem do naśladowania;
b) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński;
c) wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w szkole i poza nią;
d) wzorowo wypełnia obowiązki ucznia;
e) usprawiedliwia na bieżąco wszystkie nieobecności, nie spóźnia się;
f) jest pomysłowy, aktywny, odpowiedzialny za podjęte zadania;
g) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
h) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, zawodach sportowych.

2) Zachowanie ocenia się jako bardzo dobre, kiedy uczeń:
a) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński;
b) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
c) rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia;
d) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, ma nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu;
e) jest aktywny i odpowiedzialny w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

3) Zachowanie ocenia się jako dobre, jeśli uczeń:
a) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński;
b) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
c) jest zdyscyplinowany, wykonuje polecenia nauczyciela;
d) wypełnia obowiązki ucznia;
e) nie ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, nie ma więcej niż 5 spóźnień;
f) włącza się w życie klasy, szkoły;
g) naprawia nieliczne błędy w zachowaniu.

4) Zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy:
a) zdarza mu się postępować nieuczciwie, niekoleżeńsko, lekceważąco wobec innych;
b) narusza zasady dyscypliny w szkole i poza nią;
c) często przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
d) nie dba o bezpieczeństwo własne i innych;
e) niesumiennie wypełnia obowiązki ucznia;
f) ma nie więcej niż 12 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma nie więcej niż 10 spóźnień;
g) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań;
h) stara się naprawiać błędy w zachowaniu.

5) Zachowanie ocenia się jako nieodpowiednie, kiedy uczeń:
a) jest nieuczciwy, niekoleżeński, wulgarny, odnosi się lekceważąco do innych;
b) jest niezdyscyplinowany;
c) stale przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela;
d) zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
e) niszczy mienie szkoły i kolegów;
f) nie wypełnia obowiązków ucznia;
g) wagaruje i spóźnia się, ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma więcej niż 20 spóźnień
h) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze.

6) Zachowanie ocenia się jako naganne, jeśli uczeń:
a) jest nieuczciwy, niekoleżeński, wulgarny, obraża godność innych;
b) łamie podstawowe zasady dyscypliny;
c) szczególnie utrudnia prowadzenie zajęć;
d) świadomie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
e) niszczy mienie szkoły i kolegów;
f) nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia;
g) wagaruje i spóźnia się, ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma więcej niż 20 spóźnień
h) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze, odrzuca proponowaną pomoc;
i) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych uczniów;
j) wchodzi w konflikt z prawem (kradzież; używanie alkoholu, papierosów, narkotyków; zastraszanie; pobicia). 
Jednokrotne popełnienie któregoś z wymienionych w pkt 6 lit. j) czynów powoduje wystawienie oceny nagannej.

4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie obowiązujących kryteriów ust. 3, po uwzględnieniu opinii nauczycieli,
     zespołu klasowego, ucznia oraz uwag o zachowaniu (pozytywnych i negatywnych) zawartych w „zeszycie wychowawczym”.

5. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

6. W ciągu półrocza wychowawca, co najmniej trzykrotnie dokonuje oceny bieżącego zachowania ucznia i wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.

7. Stopnie z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania, a ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z zajęć edukacyjnych
    oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 58 ust. 10 i 11.

8. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 60 statutu szkoły.